Structure

 รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร

   วัตถุประสงค์
  โครงการ “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์”
  (PH. D (PUBLIC ADMINISTRATION)
  เน้นสหวิทยาการและสังคมศาสตร์ประยุกต์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
  1. เพื่อผลิตนักบริหารทั้งในภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน และองค์การที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร
  2. เพื่อผลิตนักวิชาการที่ต้องการความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการ เพื่อทำการค้นคว้าวิจัย และแสวงหากระบวนการทัศน์ใหม่ เพื่อพัฒนาความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการและเพื่อผลประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร
  3. เพื่อผลิตอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่นๆที่ต้องการผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์โดยตรง เพื่อใช้เป็นหลักในการพัฒนาการเรียนการสอนในสาขาวิชานี้ ซึ่งนับวันจะมีเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ
  4. เพื่อผลิตบุคลากรที่ใช้วิชาชีพ และนักวิชาการที่ต้องการความรู้ ทางการบริหารเพื่อเตรียมตัวก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนักบริหารในหน่วยงานวิชาชีพและวิชาการ เช่น ผู้บริหารในโรงพยาบาล ผู้บริหารในโรงงานอุตสาหกรรม ผู้บริหารในโรงแรม เป็นต้น

   คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สำเร็จปริญญาโทสาขาใดก็ได้ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงาน ก.พ.รับรอง

   ระบบการศึกษา
  การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยแบ่งการศึกษาในปีการศึกษาหนึ่งๆ ว่าเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ใช้เวลาในการศึกษา ภาคละ 16 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อนไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ การเรียนการสอนจัดให้มีขึ้นนอกเวลาราชการแต่เป็นหลักสูตรเต็มเวลา ซึ่งหมายความว่านักศึกษา ต้องใช้เวลาอย่างเต็มเวลา เพื่อให้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรได้

   โครงสร้างของหลักสูตร
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีจำนวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษารวม 68 หน่วยกิต ประกอบด้วย
  - หมวดวิชาเตรียมความพร้อม 15 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) ศึกษาในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
  - หมวดวิชาหลัก 12 หน่วยกิต
  - หมวดวิชาบังคับเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย 12 หน่วยกิต
  - หมวดวิชาเฉพาะ 8 หน่วยกิต
  - ดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต
  รวม 68 หน่วยกิต

  หมวดวิชาเฉพาะแบ่งออกเป็น 4 หมวดวิชา นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  - กลุ่่มที่ 1 สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
  - กลุ่มที่ 2 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  - กลุ่มที่ 3 สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ และเอกชน
  - กลุ่มที่ 4 สาขาวิชาการจัดการมหานคร
  (เปิดสอนเฉพาะสาขาที่มีผู้เรียนครบ 10 คน)

  นักศึกษาจะต้องสอบ Qualifying Examination และสอบปปากเปล่า ภายหลังจากการศึกษาครบหมวดวิชาหลักหมวดวิชาบังคับ และหมวดวิชาเฉพาะแล้ว ถ้านักศึกษาผ่านการสอบทุกขั้นตอนแล้วจะได้รับสภาพเป็น candidate เพื่อเขียนดุษฎีนิพนธ์ต่อไป และเมื่อเขียนดุษฎีนิพนธ์เสร็จ และผ่านการสอบดุษฎีนิพนธ์ ตลอดจนสอบผ่านวิชาภาษาต่างประ้ทศหรือคอมพิวเตอร์แล้ว นักศึกษาจะได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

  นอกจากอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้ว โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ยังได้เรียนเชิญอาจารย์พิเศษภายนอก ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญตลอดจนมีประสบการณ์ ในการสอนวิชารัฐประศาสนศาสตร์มาบรรยายในลักษณะวิชาการต่างๆ ตลอดหลักสูตร

   หลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา
  การคัดเลือกนักศึกษาใช้วิธีตรวจสอบ และประเมินศักยภาพ ด้านสติปัญญาของผู้สมัคร จากผลการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท หนังสือรับรองประสบการณ์หรือผลการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังมีการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยจะจัดให้มีการสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งแบ่งการสอบเป็นสองส่วน คือ reading comprehension และการเขียน essay ในกรณีที่ผู้สมัครมีผลการสอบ TOFEL ที่ยังไม่หมดอายุ ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 217 คะแนน (computer-based test) หรือ IELTS =6.5 หรือเป็นผู้ที่ศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในหลักสูตรที่ใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษผู้สมัครนั้นจะได้รับการยกเว้น ไม่ต้องข้อเขียนภาษาอังกฤษผู้สมัครทุกคนจะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ ตามวันและเวลาที่กำหนด คะแนนที่ได้จากการประเมินศักยภาพการสอบภาษาอังกฤษและสัมภาษณ์ จะนำมาประมวลผลเพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมให้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะ สำนักงานอธิการบดี สถาบัน / ศูนย์ สำนัก / อื่นๆ